Zlatni čaj žalfija

Žalfija ( Salvia officinalis) je poznata kao karminativ, spazmolitik i adstringens. Najčešće se koristi za slučajeve dispepsije, faringitisa, stomatitis, gingivitis, glositis, hiperhidrotik, galaktoroik  (Barnes et al., 2007).

Zabeležene su i  upotrebe za pojačanje memorije. Nemačka komisija ( The German Commission E) je odobrila upotrebu žalfije za unutrašnju upotrebu za dispeptične simptome i za preterano znojenje, a za mukozne membrabe usta i grla za spoljnu upotrebu tj. za ispiranje.

Kategorija: Ознака:

Žalfija – Priprema

Odmeriti jednu čajšiku® lista žalfije, zatvoriti poklopac i pokvasiti je ispod mlaza hladne vode (ovo je važno da bi ćelijske opne popucale i više se aktivnih komponenti oslobodilo, takođe se na ovaj način sprečava isplivavanje najsitnih čestica i njihovo plutanjenje po površini.) Čajšiku spustiti u 200ml prokuvane i prohlađene vode. Nakon 5-10 minuta piti jednu šolju tri puta dnevno ili koristiti za ispiranje. Važno je da se uvek koristi svež infuz.

Žalfija – Doziranje

infuz 1-1.5g 3-4 puta dnevno

inhalacija  2-3g 5-10min

za ispiranje sluznice  2-3g grgoljiti više puta po 30 sec

 

Aktivne supstance i mehanizam lekovitog dejstva žalfije

Esencijalna ulja, monoterpenoidi, seskviterpeni (tujon, kamfor, cineol, kariofilen, humulen, limonene, mentol i dr.), derivati hidroksicinamične kiseline, kafeična, trihidroksicinamična, sageon, karnozati, terpeni, flavonoidi, luteolin, apigenin, polisaharidi, fitosteroli i dr.

Antibakterijski, fungistatilni, antiseptični i virustatski efekti žalfije

Do sada je dokazano da dejstvo eteričnog ulja žalfije ima antimikrobne osobine, najviše zahvaljujući tujonu (Bradley, 2006; Newall et al., 1996). Inhibitorni efekat je primećen kod gram pozitivnih i gram negativnih bakterija:  Escherichia coli, Shigella sonnei, Salmonella species, Klebsiella ozanae (Gram-negativna), Bacillus subtilis (Gram-pozitivna), i kod sojeva gljivica Candida albicans, C. krusei, C.pseudotropicalis, Torulopsis glabrata, Cryptococcus neoformans.

U studiji (Horiuchi et al. , 2007) je primećeno da sirovi ekstrakt lista Salvia officinalis L. pokazuje antimikrobnu aktivnost protiv  vankomicin-resistantnog enterokoka (VRE). U ovom slučaju se nosiocem antimikrobne aktivnosti smatra oleanolična kiselina. Ursolična kiselina takođe pokazuje aktivnost prema VRE, kao i Streptococcus pneumonia i meticillin-rezistentne Staphylococcus aureus (MRSA). In vitro, antibakterijska aktivnost je zabeležena i na Lactobacillus curvatus, Lactobacillus sakei, Staphylococcus carnosus, Staphylococcus xylosus, Enterobacter gergoviae i Enterobacter amnigenus.

Vodeni ekstrakt žalfije je pokazao jak inhibitorni efekat na Porphyromonas gingivalis (ESCOP, 2003).

Diterpeni saficinolid i sagon su pokazali aktivnost na vezikularni stomatitis virus ( Bradley, 2006; Wichtl , 2004).

Antioksidativni efekat žalfija

Studija (Chang et al. 1977) je dokazala smanjenje nastanka peroksida kao meru antioksiativne aktivnosti vodenog ekstrakta lista žalfije.

Kontrolisana je  stabilnost ulja soje sa i bez ekstrakta lista žalfije i dokazano je duže održanje ukusa na tretiranom uzorku ulja. Pretpostavlja se da antioksidativna aktivnost potiče od 1-O-(2,3,4-trihidroksi-3-methil) butil-6-O-feruloil-β- D-glukopiranozida, etil β-D-glucopiranozil tuberonata, p-hidrksibenzoične kiseline, (-)-hidroksijasmonične kiseline, kafeične kiseline i 4-hidroksiacetofenon 4-O-[5-O-(3,5-dimetoksi-4-hidroksibenzoil)-β-dapiofrunozil]-(1f2)-β-D-glukopiranozida; (Wang et al. ,2000). U koncentraciji od 30 µM sve supstance su pokazale aktivnost na vezivanje slobodnih radikala ( sa kafeičnom kiselinom kao najaktivnijom).

Ekstrakt žalfije je pokazao snažniju antioksidantnu aktivnost nego askorbinska kiselina ( vitamin C) (Muchuweti et al., 2007).

U studiji koja je beležila antioksidativna svojstva i hipoholesterolemijsku funkciju pacova korišten je čaj od žalfije. Pacovi su podeljeni u 4 grupe,

  • kontrolna grupa;
  • grupa hranjena uobičajenom ishranom i čajem žalfije;
  • grupa koja je hranjena visoko kaloričnom ishranom bogatom holesterolom;
  • grupa hranjena sa visokoholesterolskom ishranom i čajem žalfije.

Transaminaze, holesterol, trigliceridi, LDL, i lipidni peroksidi, GSH, i enzimi, glutation-S-transferase (GST) i glutation reduktaza (GR) su mereni da bi se merila bezbednost i uspešnost zaštitne aktivnosti žalfije na hiperholesterolemiju. Grupe koje su unosile infuz žalfije su imale značajno smanjenje ukupnog holesterola, triglicerida, LDL i lipidnih peroksida. Ista studija je pokazala da nije bilo prisutne toksičnosti na jetru pacova niti neželjenih efekata. Interesantna je pojava povećanja aktivnosti antioksidantnih enzima jetre GSH, GST, and GR. Zaključeno je da fitosteroli imaju i antioksidantnu i protektivnu osobinu u tretmanu hiperholesterolemija (El-Desouki et al., 2007)

Antiinflamatorni/ Antiflogistički efekat žalfija

Ekstrakt lista žalfije je smanjio izazvan edem uha miša in vivo, takođe je pokazana i dozna zavisnost. Ovaj efekat je postignut zahvaljujući ursoličnoj kiselini (ID50 : 0.14 µM/cm2 ), koja je pokazala duplo jači efekat od indometacina (ID50 : 0.26 µM /cm2 )(ESCOP, 2003; Wichtl, 2004).

Isti efekat ali sa umanjenom aktivnošću je pokazala i oleanolična kiselina (ID50 : 0,36 µM/cm2 ) (ESCOP, 2003). Ruzmarinska kiselina je pokazala antiinflamatorni efekat nakon topikalnog nanošenja na oštećenu gingivu majmuna. Zabeleženi je značajno smanjenje gingivalnih lezija u poređenju sa placebo. (Van Dyke et al., 1986).

Antitusična i imunomodulatorna aktivnost pektina i hemiceluloznih polisharida poreklom iz lista žalfije su praćeni u studiji (Sutovska et al. 2007). Polisaharidni kompleks A je značajno smanjio broj nadražaja na  pokušaja kašalj  (NK) kao i intenzitet inspiratornog i ekspiratornog  napada (IN– i EN+) kod mehanički izazvanog kašlja na mačkama bez neželjenih efekata EMA/ HMPC/ 330383/ 2008 © EMEA 2010 Page 17/39 . U istim uslovima poređena je aktivnost opiodnih, neopiodnih lekova i infuza žalfije. Žalfija je imala efekat svega 13% manji od kodeina s tom razlikom da je na sluznici tretiranoj vodenim ekstraktom žalfije primećena proliferativna aktivnost timocita, što podvlači i dodatnu imunomodulatornu osobinu izolovanih polisharida lista žalfije. (Bradley 2006).

Karminativni, spazmolitični, stimulišući i tonički efekat na varenje i nervni sistem žalfije

Žalfija je pokazivala izvesne stimulativne efekte na trahealne  i ilealne glatke mišiće, mada vidno manje nego kod ekstrakta lista Melissae off. (Bradley, 2006). Efekat se pripisuje pinenima koji sprečavaju preuzimanje oslobođenog Ca2+. U studiji na zamorčićima primećena je antispazmotička aktivnost sfinktera Oddi kod morfinom izazvanog spazma. (Todorov et al., 1984).

U studiji (Kennedy et al. 2006) praćen je efekat inhibicije holinesteraze (ChE) lista S. officinalis i uticaj na raspoloženje, anksioznost i koncentraciju. Ekstarkt je pokazao dozno zavisnu ChE-inhibitornu osobinu, sa većom selektivnošću na  BuChE (butirilholinesterazu) (IC50 : 0.054 mg/ml). S tim u vezi je i blaga hipotenzivna aktivnost koju je ekstrakt pokazao na mačkama. Hipotenzija je bila umerena, ali sa produženim dejstvom (Todorov et al., 1984).